Allmänna villkor till avtal för köp av fakturafordringar / factoring

Genom detta avtal berättigas Säljaren att på nedan angivna villkor överlåta fakturafordringar till Berazy AB (publ), nedan Köparen. Som särskilt villkor för köp av fakturafordringar gäller att Säljaren har samarbetsavtal med Köparen.

1. Definition

Med fakturafordran avses i Säljarens normala rörelse på grund av skedd leverans av vara eller utförd tjänst uppkommen fordran på Säljarens Kund. Med Kund avses fakturagäldenär.

2. Icke överlåtbara fordringar

Följande fakturafordringar är inte överlåtbara om inte annat särskilt avtalas:

2.1 fakturafordringar på dotter- eller moderföretag eller annat företag, som Säljaren står i väsentlig, ekonomisk intressegemenskap med, eller på person anställd hos sådant företag eller hos Säljaren,

2.2 fakturafordringar som avser öppet köp, kommissions-, avbetalnings-, efterkravs- eller hemförsäljning,

2.3 fakturafordran som avser dröjsmålsränta, vite eller skadestånd,

2.4 fakturafordringar för vilka utfärdats eller skall utfärdas växel, skuldebrev eller annat fordringsbevis,

2.5 fakturafordringar där hinder mot överlåtelse av fakturafordran föreligger,

2.6 fakturafordringar där Kund äger eller senare kommer att äga eller påstår sig äga kvittningsrätt på grund av motfordran gentemot Säljaren eller rätt till annan rabatt eller annat avdrag på vederbörande fakturas slutsumma än som framgår av fakturan,

2.7 fakturafordringar där avtal stridande mot fakturavillkoren föreligger,

2.8 fakturafordran där tvist råder eller kan befaras mellan Säljaren och Kund,

2.9 utlandsfaktura, om inte annat särskilt avtalas,

2.10 fakturafordringar som överlåtits, sålts eller pantförskrivits till annan.

2.11 Fakturafordringar i övrigt, som Köparen finner sig inte kunna köpa. Köparen äger rätt att avböja köp av faktura utan att ange skäl.

Fakturafordringar som enligt ovan inte förvärvas skall dock utgöra säkerhet för samtliga Säljarens förpliktelser på grund av detta avtal och mottages av Köparen för bevakning. Icke överlåtbar fakturafordran pantsätts till Köparen. Säljaren skall medverka till att kund underrättas om pantsättning enligt punkt 4. Detta gäller dock inte fordringar enligt punkt 2.2 och 2.4.

3. Säljarens garantier och åtaganden

3.1 Säljaren garanterar att överlåtna fakturafordringar inte strider mot punkt 2.1 – 2.10

3.2 Säljaren garanterar att förfallodatum för fakturorna inträffar senast 30 dagar efter fakturadatum. Dröjsmålsränta skall uppgå till minimum 2,4 % per månad. Avvikelse från nyssnämnda garanti skall skriftligen godkännas.

3.3 Säljaren garanterar att gill leverans skett av den vara som faktureras respektive att det arbete som fakturan avser till fullo har utförts och att fakturafordran avser av Säljaren, i enlighet med god köpmansed och i Säljarens normala verksamhet verkställd försäljning och leverans.

3.4 Säljaren garanterar att inget avtal eller annan överenskommelse stridande mot fakturavillkoren eller på annat sätt som kan skada Köparen föreligger eller kan komma att uppstå, samt att någon omständighet som kan komma att föranleda tvist ej föreligger. Det åligger Säljaren att vidta åtgärder för att hålla sina enligt detta avtal till Köparen överlåtna fakturafordringar vid makt.

3.5 Säljaren garanterar att även efter överlåtelse av fakturafordran gentemot Kund fullgöra sina skyldigheter som kontraktspart. Kund får ej vara på obestånd eller ha betalningsanmärkningar eller på annat sätt bedömas insolvent. Vid köp av fakturafordringar skall fakturaunderlag/följesedlar insändas i ett exemplar.

3.6 Säljaren är skyldig att till Köparen årligen översända årsredovisning samt att i övrigt tillhandahålla Köparen de upplysningar och handlingar angående sin affärsverksamhet som Köparen kan komma att kräva. Säljaren medger härmed att Köparen direkt hos Säljaren, Säljarens revisor, bank eller annan kontakt får inhämta upplysningar av betydelse.

3.7 Säljaren är skyldig att genast underrätta Köparen om ändringar i bolagets styrelse och om inte oväsentliga ändringar av ägandeförhållandena i bolaget (gäller ej publikt bolag).

3.8 Säljaren får inte efter överlåtelse nedsätta fakturakravet eller medge betalningsanstånd till Kund.

4. Överlåtelseklausul

Varje faktura skall förses med texten: ”Vår fordran enligt denna faktura har överlåtits till Berazy AB (publ). Betalning kan därför med befriande verkan endast ske till Berazy AB (publ).” Överlåtelseförklaring skall även anges på faktura som inte godkänts för köp, jämför punkt 2.11.

5. Kreditupplysning, fakturakontroll

Köparen äger rätt att kreditbedöma Säljarens Kunder med kreditupplysning och annan tillgänglig kreditinformation. Köparen kan komma att kontakta Säljarens Kund för att som villkor för köp av fakturafordran kräva att Säljarens Kund godkänner respektive fakturafordran.

6. Bestridande av fakturafordran

Om Kund bestrider betalningsskyldighet eller gör annan invändning mot den till Köparen överlåtna fakturan till Säljaren eller till Köparen är den av parterna, som mottagit sådant meddelande, skyldig att omedelbart underrätta den andra parten om detta.

7. Betalning direkt till säljaren

Skulle likvid för överlåten eller pantsatt fakturafordran på grund av Kunds förbiseende eller annan anledning erläggas till Säljaren, skall denne tillse att ifrågavarande belopp genast insätts på Köparens bank- eller plusgirokonto med angivande av faktura- / OCR-nummer.

8. Återlösen av överlåten fakturafordran vid bestridande mm.

Reklamerar Kund levererad vara eller köpt tjänst före fakturans förfallodag skall Säljaren återförvärva den överlåtna fakturan genom att enligt den överlåtna fakturans betalningsvillkor erlägga full betalning till Köparen. Görs betalningsinvändning eller reklamation efter förfallodagen skall Säljaren genast, efter det att Köparen upplyst Säljaren om betalningsinvändningen, erlägga betalning motsvarande vad som vid tiden för upplysningen är oreglerat av kapitalbelopp samt dröjsmålsränta från den överlåtna fakturans förfallodag. Fullgör inte Säljaren denna skyldighet äger Köparen rätt att debitera dröjsmålsränta med 2,4 % per påbörjad månad från fakturans förfallodag tills full betalning sker jämte påminnelseavgift och lagstadgade avgifter.

Har ni några frågor kan ni alltid kontakta Berazy på kundtjanst@berazy.se.